BUILDING BETTER BUSINESS WORLDS

THE FUTURE, TOGETHER, NOW

Zisti viac Kontaktujte nás

O NÁS

Náš tím advokátov poskytuje klientom biznisovo orientované a inovatívne právne riešenia na najvyššej úrovni. Ak zamýšľate rozbehnúť alebo rozšíriť svoje podnikanie v Českej republike alebo na Slovensku, je naša advokátska kancelária tou správnou voľbou. Sústreďte sa na rozvíjanie Vášho core biznisu a starosti s právnymi záležitosťami prenechajte nám.

Sme si vedomí toho, že komplexná právna ochrana má len malý význam, ak Vás zároveň obmedzuje v ďalšom rozvoji a úsilí o dosiahnutie vyšších ziskov. Preto v našej advokátskej praxi berieme tento často prehliadaný fakt na zreteľ, čo naši klienti veľmi oceňujú.

Neponúkame Vám bezbrehé právne analýzy problémov. Ponúkame ich riešenie. Našim cieľom sú praktické a efektívne postupy, ktoré uľahčia Vaše podnikanie a prinesú výsledky.


Advokátska kancelária CHZ poskytuje svojím klientom komplexné právne poradenstvo vo všetkých významných právnych odvetviach v Českej republike a na Slovensku. Špecializujeme sa najmä na poradenstvo v oblasti IT práva, telekomunikačného práva, práva duševného vlastníctva, farmaceutického práva a medicínskeho práva.

Nech už sa potykáte s akýmkoľvek problémom v oblasti IT ako napr. outsourcing, ochrana dát, projektová dokumentácia, big data alebo E-Commerce, alebo ak plánujete využiť Váš vynález na rozbehnutie prosperujúceho podniku, sme tu pre Vás. Poskytneme Vám právne poradenstvo v súlade s Vašou podnikateľskou stratégiou a náš striktne obchodne zameraný prístup posunieme Váš biznis dopredu.

Náš advokátsky team sa snaží neustále posúvať hranicu kvality právnych služieb, pretože tu vidíme veľký priestor pre zlepšenie. Informačné technológie a biotechnológie predstavujú kľúčové oblasti budúceho pokroku.

Veríme preto, že budúci úspech našej advokátskej kancelárie je podmienený pochopením a hlbokou znalosťou týchto nových technologických odvetví.

Bezprostredne potom, čo nás klient kontaktuje, podnikneme všetky nevyhnutné kroky za účelom zaistenia jeho pozície v danej veci a preberieme komunikáciu s protistranou.

Naším prvým cieľom je minimalizácia rizika vzniku škody na strane klienta a súčasne zachovanie jeho práv v čo najširšom možnom rozsahu. Následne pripravíme návrh účinného riešenia celej záležitosti, a to s prihliadnutím k lehotám, nákladom a goodwill klienta. Po odsúhlasení navrhnutého riešenia klientom sa snažíme o rýchle dosiahnutie vytýčeného cieľa.

ŠPECIALIZÁCIA

 • Korporátne poradenstvo
 • Bankové a finančné právo
 • Litigácia a riešenie sporov
 • IT právo & telekomunikácie
 • Farmaceutické a medicínske právo
 • Duševné vlastníctvo
 • Fúzie a akvizície
 • Súťažné právo
 • Kapitálové trhy
 • Právo nehnuteľností
 • Pracovné právo
 • Biotechnologické právo
 • Daňové právo
 • Komunálne právo
Marián ČUPRÍK
MARIÁN ČUPRÍKPartner

Počas svojej profesionálnej kariéry získal Marián rozsiahle skúsenosti v oblasti korporátneho práva, riadenia spoločností, IP/IT práva, v rámci ktorých poskytoval právne služby pre medzinárodných klientov. Zaoberá sa právnym poradenstvom pri zakladaní a etablovaní úspešných podnikov (domácich aj zahraničných) v Českej a Slovenskej republike, a to nielen z právneho, ale aj ekonomického a obchodného hľadiska.

tel.: +421 949 110 446
email: cuprik@achz.sk

Juraj HUDÁK
JURAJ HUDÁKPartner

Ako člen tímu popredných domácich a zahraničných advokátskych kancelárií sa Juraj zúčastnil mnohých významných právnych transakcií. Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach IT práva a telekomunikácií, fúzií a akvizícií, riešenia súdnych sporov, ako aj v oblasti farmaceutického a medicínskeho práva. Juraj je držiteľom medzinárodného právnického titulu LL.M. z Univerzity v Passau (Nemecko) a v priebehu svojej praxe získal praktické skúsenosti aj v oblasti nemeckého práva.

tel.: +421 917 580 442
email: hudak@achz.sk

Martin ŽÁK
MARTIN ŽÁKPartner

Predtým, než sa Martin stal partnerom v CHZ, pracoval niekoľko rokov v lokálnych českých advokátskych kanceláriách so zameraním na služby pre obchodné korporácie. Jeho skúsenosti v obchodnej, korporátnej a pracovnoprávnej agende mu dávajú schopnosť porozumieť motivácii a cielom našich klientov, nech už začínajú podnikať alebo úspešne podnikajú už niekoľko rokov.

tel.: +420 775 075 262
email: zak@achz.cz

Marcel FANDÁK
MARCEL FANDÁKPartner

Okrem toho, že je Marcel členom nášho tímu advokátov, pôsobí aj ako odborný asistent na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Marcel má rozsiahle pracovné skúsenosti v rôznych právnych odvetviach. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť procesného práva, obchodného a ústavného práva. Marcel poskytuje právne služby v anglickom a slovenskom jazyku.

email: fandak@achz.sk

Katka KRZYŽANKOVÁ
KATKA KRZYŽANKOVÁAdvokát

Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na poradenství podnikatelům s česko-polským působením. Bohaté zkušenosti má dále v zastupování klientů v řízení před Nejvyšším soudem, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Vedle své advokátní činnosti Katarzyna vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Kralovy v Praze.

tel.: +420 723 085 085
email: krzyzankova@achz.cz

Martin BABJAK
MARTIN BABJAKAdvokát

Po absolvovaní vysokoškolského právnického vzdelania Martin vykonával koncipientskú prax v tuzemskej advokátskej kancelárii so všeobecným zameraním, zakončenú v máji 2015 vykonaním advokátskej skúšky. Ako advokát pôsobí od decembra 2015. V rámci našej kancelárie sa zaoberá predovšetkým občianskym právom, trestným právom, správnym súdnictvom a oblasťou obchodného registra.

email: babjak@achz.sk

Adam GAJDOŠ
ADAM GAJDOŠAdvokát

Adam Gajdoš je advokát s niekoľkoročnou praxou a skúsenosťami získanými pri poskytovaní právnych služieb českej a medzinárodnej klientele. Adam sa špecializuje najmä na medzinárodne a európske právo, zdravotnícke a farmaceutické právo, ochranu priemyselného a duševného vlastníctva, autorské právo, zmluvné právo, litigácie a právo obchodné. Adam sa venuje aj právu informačných technológií, právu životného prostredia, pracovnému právu a verejnému obstarávaniu a výberovým konaniam. Adam absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, v rámci programu LLP-Erasmus absolvoval štúdiá na právnickej fakulte Radboud Universiteit Nijmegen v Holandsku so zameraním na európske právo a medzinárodné právo verejné a súkromné.

email: gajdos@achz.cz

Juraj SCHMIDT
JURAJ SCHMIDTKoncipient

Po ukončení štúdií získal Juraj skúsenosti ako in-house právnik niekoľkých obchodných spoločností a spoluprácou s viacerými lokálnymi advokátskymi kanceláriami. Úspešne sa podieľal i na založení a vedení združenia na ochranu práv spotrebiteľov. V našej kancelárii sa Juraj špecializuje na občianske, obchodné a spotrebiteľské právo.

email: schmidt@achz.sk

Iveta ZETOCHOVÁ
IVETA ZETOCHOVÁKoncipient

Už počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej získala Iveta cenné skúsenosti nielen z prostredia advokátskej kancelárie, ale absolvovala aj odborné stáže na Ministerstve spravodlivosti ČR či pri Hospodárskej komore Českej republiky, kde pôsobí doteraz. Vo svojej praxi sa zameriava na civilné a trestné právo.

email: zetochova@achz.cz

Andrea OROSZOVÁ
ANDREA OROSZOVÁKoncipient

Počas štúdií sa Andrea venovala problematike počítačovej kriminality. Po ukončení vysokoškolského právnického vzdelania začala vykonávať koncipientskú prax v našej kancelárii so špecializáciou predovšetkým na oblasť občianskeho, rodinného a pracovného práva.

email: oroszova@achz.sk

Kontaktujte nás

Seifertova 455/17
130 00 Praha 3
Česká republika


Staré Grunty 18
841 04 Bratislava
Slovensko

Kováčska 40
040 01 Košice
Slovensko


INFO@ACHZ.SK